• Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
   • Základné informácie o škole

   •  

    ... za všetkým, čo sa v škole deje sa skrýva talent a dôkladná príprava žiakov, ale aj kvalitná práca učiteľov, ktorí si zaslúžia uznanie a vďaku.

    Vďaka nim sa zviditeľňuje škola a šíri sa jej dobré meno i meno obce...

     

    VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

    ♦  ZŠ s MŠ Hladovka je školou s právnou subjektivitou. Jej zriaďovateľom je Obec Hladovka.
    ♦  Škola má 14 kmeňových tried, jazykovú, počítačovú, biologicko-chemickú učebňu, telocvičňu, cvičnú kuchynku a dielňu slúžiace na výučbu techniky, učebňu hudobnej výchovy a žiacku knižnicu.
    ♦  Jej súčasťou je jedno oddelenie ŠKD.
    ♦  Po prechode na právnu subjektivitu si k sebe pribrala materskú školu a školskú jedáleň.
    ♦  V školskom areáli sa nachádza trávnaté futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, asfaltové ihrisko - v zime zmenené na klzisko a ekopark – využívaný na relax i výučbu.

                        

     
    0ficiálna adresa stranok školy od 1.9.2021 je: 
     
     
    Staršia stránka:  https://zs.hladovka.net
     
     
     

    ZŠ s MŠ Hladovka, rozpočtová organizácia obce Hladovka

    Riaditeľ školy: PhDr. Gabriela Pajdučáková, mail: zs@zs.hladovka.net
    Zástupca riad. školy: Mgr. Jana Vlčáková, mail: zastupca@zs.hladovka.net

    V školskom roku 2023/2024 ju navštevuje 225 žiakov,

    z toho je 58 žiakov I. stupňa ZŠ.
    Počet tried 13.
    Materskú školu navštevuje 48 detí.

    Ostatné informácie:
    027 13 Hladovka 238
    Žilinský kraj
    Slovensko
    E-mail: zs@zs.hladovka.net    
    Telefónne číslo: + 421 43 539 77 01
    Mobilné číslo: + 421 911 698 008

    IČO: 378 10189       DIČ: 2021646330
    ČÚ: IBAN - tlačová forma: SK42 0200 0000 0016 4146 6753,
    IBAN - elektronická forma: SK4202000000001641466753

    Materská škola: Mgr. Helena Dilongová
    mshladovka@orava.sk
    Tel.: + 421 910 397 269
    https://mshladovka.edupage.org/

    Školská jedáleň: Bc. Marianna Škrabeková
    sjhladovka@gmail.com
    Tel.: + 421 910 397 269, Mobil: + 421 911 346 006

            Ekonóm: Anna Harmatová

    ekonom@zs.hladovka.net
    Tel.: +421 43 539 77 01, Mobil: +421 911 698 008

     

     

     

       

    PROJEKTY A AKTIVITY

    Naša škola sa zapojila do viacerých dlhodobých i jednorazových projektov:

    ♦  Otvorená škola: INFOVEK

    ♦  Otvorená škola: ŠPORT  2007

    ♦  COMENIUS – partnerstvá škôl

    ♦  Projekt cezhraničnej spolupráce: Spoločne a zaujímavo

    ♦  Zelená škola

    ♦  Správaj sa normálne

    ♦  Lesná pedagogika

    ♦  Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ

    ♦  Školský mliečny program

    ♦  Školské ovocie

    Počas školského roka sa organizujú rôzne podujatia a aktivity:

    Besedy na rôznorodé témy: zdravotnícke, environmentálne, prevencia drogových závislostí, právne vedomie, dopravná výchova, beseda s astronómom, kozmetičkou, pracovníkmi CHKO Horná Orava, beseda o južnom Sudáne

    Tvorivé dielne: vianočné, veľkonočné, rezbárstvo, košikárstvo, hrnčiarstvo

    Akadémie a vystúpenia: mikulášska slávnosť, kultúrne podujatia ku Dňu matiek, Dňu rodiny Privítajme starkých v škole, uvítanie detí do života v obci

    Pripomienky významných dní spojené s aktivitami: Deň Zeme, Deň vody, Deň mlieka, Deň detí, Deň narcisov, Deň zdravej výživy,

    Vedomostné súťaže a olympiády: matematické súťaže  Klokan, MAKS, SEZAM, Pytagoriáda, olympiáda;  olympiády z geografie, biológie, slovenského jazyka, Putovná sova, Chlapci a dievčatá z jednej lavice, internetová súťaž Delfín

    Recitačné a literárne súťaže: Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Dúha, Maratón čítania, Janko Hraško

    Spevácke a folklórne súťaže: Slávik Slovenska, Matičný sláviček, Kubínske spievanky, Oravské krpčeky, Dilongstar, vystúpenia DFS Goral, vystúpenia dievčenskej country skupiny

    Športové podujatia: lyžiarsky a plavecký výcvik, turnaje vo futbale, vybíjanej, florbale, Zdatný žiak, 

    Iné akcie: Jesenná slávnosť, Letom-svetom, Regióny Slovenska, Rozprávková noc s Andersenom, Hrapinoskova paleta, žiacky ples, karneval, rozprávkový zápis do I. ročníka, stavanie zo snehu, zábavné popoludnia s matematikou, Farebný týždeň, exkurzie, školské výlety, divadelné predstavenia, výchovné koncerty

    Školský časopis

    Na škole vychádza školský časopis Hrapinosek, ktorý pripravuje Redakčná rada pod vedením p.uč. M. Gazdíkovej. Hrapinoska v elektronickej podobe si môžete pozrieť tu

    V rámci mimoškolskej činnosti môžu žiaci navštevovať rôzne krúžky, ktoré rozvíjajú ich schopnosti i tvorivosť. Za všetky spomeniem Detský folklórny súbor Goral, ktorý má na našej škole hlboké korene. Niečo o goralských tradíciách a súboroch si môžete pozrieť tu

    .... ba ešte oveľa viac.  

       Zvonenie

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • + 421 43 539 77 01
   • + 421 43 539 77 01
    https://zshladovka.edupage.org
   • Hladovka 238
    027 13 Hladovka
    Slovakia
   • 378 10189
   • 2021646330
   • PhDr. Gabriela Pajdučáková
    zs@zs.hladovka.net
    Tel.: +421 43 539 77 01
   • Mgr. Jana Vlčáková
    zastupca@zs.hladovka.net
   • Mgr. Marianna Blahová
    vporadca@zs.hladovka.net
    blahova.marianna@gmail.com
   • Mgr. Jana Vlčáková
    jana.vlcakova@zs.hladovka.net
   • Anna Harmatová
    ekonom@zs.hladovka.net
    Mobil: +421 911 698 008
   • Mgr. Marianna Škrabeková
    sjhladovka@gmail.com
    Mobil: + 421 911 346 006
   • Mgr. Helena Dilongová
    mshladovka@orava.sk
    Tel.: + 421 910 397 269
    https://mshladovka.edupage.org/
  • Prihlásenie